- Prosto z dzielnicy
  Prosto z dzielnicy
  Sklepy i Restauracje
  Kultura i rozrywka
  Mieszkańcy czekają na
  Licznik odsłon


 

UWAGA MIESZKAŃCY
ZAMKNIĘCIE UL. MICHAŁOWSKIEGO NA ODCINKU od ul. P. NORBLINA do ul. VII Dwór.

Szanowni Państwo

Podobnie jak w ubiegłym roku rozpoczyna się migracja płazów w obszarze ul. Michałowskiego. Dla zapewnienia ochrony zachodzi konieczność ograniczenia ruchu pojazdów na newralgicznym odcinku ul. Michałowskiego. W związku z powyższym informuję o koniecznym zamknięciu odcinka ul. Michałowskiego od skrzyżowania z ul. Norblina do budynku nr 29. Dojazd służb zostanie zapewniony.

Zamknięcie nastąpi w dniu 22 marca 2024 roku. Szacunkowy termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 3-4 maja 2024 roku. Możliwe jest wcześniejsze otwarcie ulicy w zależności od przebiegu migracji płazów, co jest uzależnione od warunków atmosferycznych.
Zalecane objazdy:

do Szkoły Podstawowej nr 70 - ul. Chełmońskiego - ul. VII Dwór - ul. Michałowskiego do ul. Polanki
do Przedszkola nr 42 -ul. Chełmońskiego - ul. Norblina - powrót ul. Chełmońskiego do ul. Polanki lub ul. Chełmońskiego - ul. VII Dwór - ul. Michałowskiego do ul. Polanki
do budynków Michałowskiego 25 i 25a, 27 i Polanki 86 - ul. Chełmońskiego - ul. VII Dwór - ul. Michałowskiego do ul. Polanki
Agata Lewandowska
Kierownik Referatu
Wydział Gospodarki Komunalnej

 
 
 


---------- **** ----------


BUDOWA NOWEJ DROGI POD OKNAMI BLOKU PRZY UL. NORBLINA 12.

W dniu 30 Stycznia 2024r, Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór – Bartłomiej Milanowski uzyskał informację w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w Gdańsku, że na terenie naszej dzielnicy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska będzie budowała nową drogę na przedłużeniu ul. Piotra Norblina i ul. Orłowskiego.

Dzisiaj jest 6 luty 2024 rok i nikt z DRMG, GZDiZ czy Wydziału Inwestycji Priorytetowych Urzędu Miasta w Gdańsku o tym fakcie nie powiadomił Rady ani Zarządu Dzielnicy VII Dwór o planowanej realizacji w/wym, inwestycji

Przypomnijmy, że temat dojazdu do działek położonych za budynkiem Norblina 12 był omawiany przez p. Dyrektor BRG podczas spaceru po dzielnicy Z-cy Prezydenta M. Gd p. Piotra Grzelaka w 1 grudnia 2020r, lecz wówczas BRG nie wiedziało jeszcze na czym stoi, bo czekało na szereg opinii zewnętrznych.
Pan Prezydent miał prośbę do p. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, że jak będzie już decyzja, to proszę poinformować Radę Dzielnicy o ilości działek objętych planem (działki za budynkiem ul. Norblina 12).*

Do dnia 6 lutego 2024r Rada Dzielnicy VII Dwór nie otrzymała z Biura Rozwoju Gdańska żadnej informacji o ilości działek, aby uniknąć spotkań i rozmów z Radnymi i Mieszkańcami dzielnicy, tym bardzie że kością niezgody jest sprzeciw dużej grupy Mieszkańców i Radnych Dzielnicy VII Dwór jak również Członków i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór oraz środowisk ekologicznych na budownictwo III-piętrowych budynków w tym terenie, który już trwa od roku 2017. Jednostka Organizacyjna Miasta BRG w ogóle nie liczy się z argumentami Mieszkańców, z naturą i Organizacjami Ochrony Środowiskowej i Ekologami.

Dla przypomnienia tym mieszkańcom, którzy jeszcze nie znają historii tematu.

Biuro Rozwoju Gdańska opracowało Plan miejscowy VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego (nr ewidencyjny 0262) został uchwalony w czerwcu 2017 r. Plan był trzy razy wykładany do publicznego wglądu w związku z wprowadzeniem szeregu uwag i wniosków mieszkańców i Rady Dzielnicy w zakresie ochrony płazów a szczególnie ich migracji.

W planie w celu zachowania korytarza migracji płazów wyłączono z zabudowy teren działki gminnej znajdującej się w części wschodniej, przeznaczając ją na zieleń a na pozostałych działkach wprowadzono zapisy zapewniające ochronę płazów. Poniżej szczegółowe ustalenia planu dotyczące ww. Ochrony:

1) na działce gminnej o pow. 0,1 ha wyznaczono „teren migracji zwierząt chronionych płazów” poprzez przeznaczenie go na zieleń krajobrazowo-ekologiczną - teren 003-Z64,

2) na działkach gminnych o pow. 0,22 ha i prywatnej o pow. 0,08 ha ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren 001-MN21, na którym można zrealizować maksymalnie 3 budynki (2 na działkach gminnych i 1 na prywatnej) o wysokości do 10 m (jak zabudowa przy ul. A. Orłowskiego) i maksymalnych rzutach od 170 do 240 m2. W celu ochrony płazów wprowadzono następujące zapisy:
• nakaz realizacji w ogrodzeniach przejść ekologicznych umożliwiających migrację drobnej zwierzyny, realizowane w formie otworów o średnicy minimum 15 cm w podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 5 m lub prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówką a przęsłami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm.

• konieczność zachowania 70% powierzchni działki jako terenu biologicznie czynnego (wyłączonego spod zabudowy).

• zalecono prowadzenie robót ziemnych poza sezonem migracji gatunków chronionych (płazów)

3) na terenie istniejącego dojścia pieszego do TPK ustalono teren ciągu pieszego 006-KX w którym ustalono minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, pozwalającej na stworzenie odpowiednio szerokiego pasa zieleni dla swobodnego przemieszczania się płazów nie kolidującego z ruchem pieszym,

4) dodatkowo na terenach drogi wewnętrznej (005-KDW) obsługującej maksymalnie trzy działki z zabudową jednorodzinną i ciągu pieszego (006-KX) prowadzącego do lasów TPK zalecono przeznaczenie na zieleń wszystkich nie wykorzystanych dla ruchu powierzchni.

W czerwcu 2019 r. mieszkańcy złożyli wniosek (podpisany przez 144 osoby) o zmianę planu dla terenu 001-MN21 w zakresie możliwości zachowania siedliska zimowania i ochrony szlaku migracyjnego gatunku prawnie chronionego – ropuchy szarej, poprzez ustalenie zieleni ogólnodostępnej.

Wniosek ww. sprawie został zawieszony do czasu sporządzenia ekspertyzy potwierdzającej występowanie na wnioskowanym terenie siedliska. W związku z powyższym Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego zlecił wykonanie badań w tym zakresie ekspertowi.

Wnioski oraz rekomendacje z ekspertyzy miały być podstawą do przeprowadzenia analizy zasadności zmiany planu miejscowego na wnioskowanym obszarze bądź innych decyzji w zakresie ewentualnej ochrony płazów. Były prowadzone analizy dotychczas zebranego materiału obserwacyjnego związanego ze szlakami przemieszczania się ropuchy szarej oraz miejsc jej zimowania w przyległym lesie. Wyniki tych analiz miały być zweryfikowane w 2021 roku w czasie ponownych prac terenowych, lecz nikt z ekspertów nie poinformował o tym fakcie Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, Rady i Zarządu Dzielnicy VII Dwór oraz Mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z działkami.

Nie wiadomo, czy w ogóle zostały przeprowadzone jakiekolwiek ekspertyzy? - przy udziale kogo? – jaki to ma wpływ na środowisko i zabudowę?. Czeski film. Ni z tą, ni z owąd nagle rusza budowa drogi, którą Sąd w Gdańsku już wcześniej odrzucił, bo właściciel jednej działki nie zgodził się na partycypowanie w kosztach poprzez oddanie części działki pod budowę drogi.

Poniżej zdjęcie z planem drogi na przedłużeniu ul. Piotra Norblina od strony lasu.
W dniu 30 Stycznia 2024r, Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór – Bartłomiej Milanowski uzyskał informację w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w Gdańsku, że na terenie naszej dzielnicy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska będzie budowała nową drogę na przedłużeniu ul. Piotra Norblina i ul. Orłowskiego.
 

VII Dwór. O czym rozmawiano podczas spotkania prezydent Gdańska z mieszkańcami dzielnicy? (www.gdansk.pl)


 


RADA DZIELNICY VII DWÓR 
w dniu 9 lutego 2022r podczas specjalnego dyżuru wydała otrzymanych z Miasta Gdańska 2100 szt. maseczek ochronnych mieszkańcom swojej dzielnicy. Zostało kila set maseczek, które można pobrać (do wyczerpania zapasów) podczas dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Rada dziękuje ks. prał. dr Mirosławowi Parackiemu - Proboszczowi naszej parafii i Prezesowi Zarządu SM za ogłoszenia o akcji wydawania maseczek ochronnych.NIE  ZAPOMNIJ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU FUNDACJI HOSPICYJNEJ  - Nr KRS: 0000 201 002

Program e-pity | PIT online 2022 za 2021

Uwaga Mieszkańcy
 

na stronie internetowej Rady Dzielncy VII Dwór znajduje sie informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych do budżetu Dzielnicy VII Dwór na 2020 rok.

W dniu 6 listopada 2019r. Rada Dzielnicy VII Dwór podjęła Uchwałę Nr VI/17/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór za kwotę 59 000 zł, na 2020 rok w okresie od 2-16 grudnia 2019r. (podstawa prawna: § 15 ust. pkt 8 Statutu Dzielnicy VII Dwór). Kliknij na:  https://www.interankiety.pl/i/LpnMX4go    
  


Półkolonie   2019-01-18 15:00

Oferta wakacyjna Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego

PÓŁKOLONIE

PÓŁKOLONIE Z SIATKÓWKĄ 24/06/2019 - 28.06.2019 rZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Meissnera 9   

PÓŁKOLONIE Z CHEERLEADINGIEM 24/06/2019 - 28.06.2019 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244

PÓŁKOLONIE  SPORTOWO-REKREACYJNE 01/07/2019 - 05.07.2019 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244

PÓŁKOLONIE  SPORTOWO-REKREACYJNE 01/07/2019 - 05.07.2019 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244

PÓŁKOLONIE SPORTOWO-REKREACYJNE 19/08/2019 - 23.08.2019 r.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244

PÓŁKOLONIE TURYSTYCZNE GRUPA MŁODSZA 7 -10 LAT 19/08/2019 - 23.08.2019 r.  nabór zakończony  Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244

PÓŁKOLONIE TURYSTYCZNE GRUPA STARSZA 11 -18 LAT 19/08/2019 - 23.08.2019 r.   Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244

PÓŁKOLONIE  NA SPORTOWO 08/07/2019 - 12.07.2019 r.  Szkoła Podstawowa nr 92 ul. Startowa 9
 

KOLONIE

KOLONIE - MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ 24/06/2019 - 01.07.2019 r. Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49 

KOLONIE – MISTRZOWSKIE WAKACJE Z LEKKĄ ATLETYKĄ 19/08/2019 - 23.08.2019 r.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244

KOLONIE – AKADEMIA MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ 19/08/2019 - 26.08.2019 r.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244 

KOLONIE – WAKACJE NA SMOCZYCH ŁODZIACH 19/08/2019 - 25.08.2019 r.   Ośrodek Wypoczynkowy SOSNÓWKA Zgorzałe 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta kwalifikacyjna uczestnika

Regulamin rekrutacji - Lato 2019

Regulamin półkolonii - Lato 2019

Oświadczenie RODO

KONTAKT
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Al. Grunwaldzka 244 | 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50


Odpowiedź Pana Prezydenta na n/wym. z dnia 15.10.2018r.

 


Odpowiedź na n/wym. pismo z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Obecny Pan Prezydent nie zajął w tej sprawie żadnego stanowiska.


-----  ***  -----

Gdańsk, dnia 4 września 2018 r.

Egz. Nr 3

Nasz znak/ldz.- 98/2018/ZDz.

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 

 

Dyrektor

Dyrekcji Rozbudowy

Miasta Gdańska

Włodzimierz Bartosiewicz

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

 

Dot.: Zagospodarowania stref buforowych wejść do lasu TPK w dzielnicy VII DWÓR.

               Zarząd Dzielnicy VII Dwór informuje, że coraz częściej mieszkańcy dzielnicy stawiają pytanie radnym i zarządowi dzielnicy o termin realizacji projektów zagospodarowania stref buforowych wejść do TPK: Zadanie nr 1 przy ul. Abrahama i Zadanie nr 2 przy ul. Michałowskiego w Gdańsku.

Na przestrzeni lat 2015-2017 w tej sprawie odbywały się konsultacje społeczne w których udział brali radni i mieszkańcy Dzielnicy VII Dwór oraz przedstawiciele BRG, DRMG i architekci z Studium DIOGONEZ w Gdańsku na podstawie których zostały opracowane plany i projekty, które zostały zatwierdzone, a wykonanie ich było planowane na drugą połowę 2017r.

Mija 3 kwartał 2018 roku i nic w tej sprawie się nie robi, a teren, który był przeznaczony na w/w projekty, z roku na rok zarasta drzewami samosiejkami i generuje dodatkowe koszty.

Mieszkańcy dzielnicy coraz częściej wyrażają niezadowolenie i głośno komentują przeciąganie zagospodarowania stref buforowych. Niektórzy uważają wstrzymanie realizacji tych zadań jako rewanż za nagłośnienie w Radio i TVP3 w marcu 2018 r. próby zniszczenia strefy zieleni chronionej w historycznej Dolinie Zielonej przy ul. Abrahama przez firmę EUROVIA Sp. z o.o. z Warszawy.


Z uwagi na fakt, że na Zarządzie Dzielnicy VII Dwór spoczywa obowiązek wyjaśnienia obecnej sytuacji, proszę o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytania:

 1.  

  Kto jest fizycznie odpowiedzialny za wykonanie zagospodarowania stref buforowych w Dzielnicy VII Dwór – Zadanie nr 1 przy ul. Abrahama i Zadanie nr 2 na lagrach przy ul. Michałowskiego?

 2. Kiedy jest przewidziany realny termin rozpoczęcia i zakończenia tych zadań?

Dla informacji dodam, że Osiedle Młodych w Oliwie a obecnie Dzielnica VII Dwór istnieje 70 lat i nie ma w nim żadnego miejsca, w którym matki z małymi dziećmi i Seniorzy mogli by spotykać się, wypoczywać i integrować.

W związku z zbliżającymi się wyborami samorządowymi mieszkańcy naszej dzielnicy chcą mieć odpowiedź na piśmie, kiedy oba zaplanowane i zatwierdzone, a do tej pory nie zrealizowane projekty zostaną wykonane. Doświadczeni przez ostatnie pięć kadencji obietnicami Radnej Miasta Gdańska, która obiecywała że będzie zabiegała o wyremontowanie ulic Michałowskiego i Paneckiego po prostu przestali już wierzyć słowom bez pokrycia, ponieważ oddali na Nią swoje głosy a ulice do tej pory są niewyremontowane.

Mając powyższe na uwadze oczekuję odpowiedzi, które następnie pragnę przekazać mieszkańcom naszej dzielnicy.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy VII Dwór
Kazimierz Stencel

Do informacji:

Niniejsze pismo skierowane do Pana Prezydenta Miasta Gdańska i Pana Dyrektora DRMG zostanie zamieszczone w formie elektronicznej na portalu Dzielnicy VII Dwór.

------  ***  -------

     Wycieczka mieszkańców VII Dworu do  Fromborka i Elbląga można zaliczyć do udanych. W kompleksie Muzeum M. Kopernika zwiedzano Bazylikę z grobem Mikołaja Kopernika, odbyto seans w Planetarium, zwiedzono dawny szpitala pw św. Ducha z kaplicą św. Anny oraz zwiedzono Park Astronomiczny. Z uwagi na rezerwację wprowadzoną dla wycieczek przez Muzeum M. Kopernika podczas zwiedzania była koniecznością szybkiego przemieszczenia się w terenie i w obiektach. W Elblągu zwiedzono Katedrę św. Mikołaja oraz kościół założony niegdyś przez ewangelików.
Na zakończenie wycieczki Rada Dzielnicy wspólnie z ks. proboszczem Mirosławem Parackim i proboszczem elbląskiej parafii zorganizowali dla wycieczkowiczów grilla, kawę, herbatę i ciasto.

Zdjęcia z wycieczki do Fromborka i Elbląga dostępne są w zakładce "Festyny, Pikniki, Dni sąsiadów, Wycieczki" - album nr 29 i nr 30.
 

-----  ***  -----

 
Z życia Dzielnicy, ciekawostki i bezpłatne porady prawne

Wycieczka mieszkańców VII Dworu do Bytowa była udana. Odwiedzano Cerkiew Greko-katolicką pw św. Jerzego oraz zwiedzono Zamek krzyżacki z Muzeum w którym można było obejrzeć i podziwiać różne przedmioty począwszy od rolnictwa, rybołówstwa, kowalstwa, kołodziejstwa, bednarstwa, wyposażenia kuchni, pokoju gościnnego, jadłodajnia z XIV-XIX wieku.

Zdjęcia z wycieczki do Cerkwi i Muzeum dostępne są w zakładce "Festyny, Pikniki, Dni sąsiadów, Wycieczki" - album nr 27 i nr 28.  

--------  ***  --------


------ **** ------ 

 
 

Protesty mieszkańców i ekologów przyniosły pozytywny skutek. Miasto wycofuje się z realizacji zaplecza budowlanego w otulinie TPK przy ul. Abrahama. Wykonawca został zobowiązany do przeniesienia zaplecza na ul. Polanki przy wiadukcie PKM. 

----- *** -----

Podziękowanie

       Przewodnicząca Rady i Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VII  Dwór serdecznie dziękują Radnym i mieszkańcom dzielnicy, którzy aktywnie pomagali w organizacji przeprowadzenia pikniku rodzinnego w dniu 29 lipca 2017r.

Radość i atmosfera mieszkańców dzielnicy utrwalona na zdjęciach (w galerii zdjęć) są największym dowodem podziękowania dla organizatorów pikniku. 

----- *** -----

Kolejne Dni Sąsiadów w Dzielnicy VII Dwór i pierwsze  w 2017 roku połączone z piknikiem rodzinnym znowu były udane.

Kolejne „Dni Sąsiadów połączone z piknikiem rodzinnym organizowane przez Radę Dzielnicy VII Dwór udały się. Dopisały; pogoda, jadłospis i co najważniejsze frekwencja i miła radosna atmosfera.

 

 

Podziękowanie

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VII Dwór, serdecznie dziękuje Radnym Dzielnicy: Sławomirowi Jabłońskiemu, Katarzynie Wielińskiej, Bartłomiejowi Milanowskiemu, Elżbiecie Kwiatkowskiej,  Arturowi Łopatniukowi i Irenie Szczepaniec oraz naszej młodzieży z dzielnicy - Mateuszowi Emilii Pryczyniec, którzy w dniu 24 czerwca 2017 czynnie pomagali przy organizacji „Dni Sąsiadów" połączonych z Piknikiem rodzinnym.


Dziękuję właścicielom Piekarni PARYSKA z ul. Rodakowskiego 2 za włącznie się w organizację imprezy i upieczenie ciast, ciastek i pączków.

Szczególne podziękowanie dla bezimiennego Pana, który dostarczył na Dni sąsiadów i piknik rodzinny pyszne ciasto.

Jako wyróżnienie dla mieszkańca, który jakom jedyny przyniósł wypieki własnej roboty Radni nagrodzili „Książką Kucharska” – II wydanie przez Dni Sąsiadów”.

Proszę mieszkańca o kontakt w celu odebrania nagrody pod nr tel. 530 802 170.

Widząc radość mieszkańców, Radni Dzielnicy obecni na pikniku, odczuli potrzebę kontynuowania sąsiedzkich spotkań rekreacyjnych. Planują zorganizować już kolejną taką imprezę dla mieszkańców. Kiedy ? - jeszcze nie wiadomo. Może pod koniec lipca lub początek sierpnia 2017 r. ale o konkretach na bieżąco poinformują mieszkańców w ogłoszeniach umieszczonych w gablotach dzielnicowych.

Ze względu na napływające wpływające prośby mieszkańców o Rada Dzielnicy rozważa możliwość powtórzenie takiej imprezy w lipcu lub sierpniu 2017 r.

Zdjęcia z Dni sąsiadów i Pikniku rodzinnego z dnia 24.06.2017r. znajdują się w galerii zdjęć.

Kazimierz Stencel
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy  VII  Dwór

----- *** -----  

Głosowanie nad projektem budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2017 rok - zakończone 15 lutego 2017 r.

Rada Dzielnicy VII Dwór otrzymała z Urzędu Miasta Gdańska na 2017 rok środki finansowe w kwocie 17.495,00 zł. i  przedstawiła mieszkańcom propozycje zgłoszone przez Radnych i Mieszkańców do ujęcia w budżecie i realizacji projekty z budżetu Rady na 2017 rok, które poddała do konsultacji społecznej.

Oto wyniki

Łącznie na 9 projektów zgłoszonych do budżetu Rady na 2017 rok oddano 102 głosy w następującej kolejności;

 1. Wyjazd integracyjny mieszkańców i zwiedzanie ciekawych miejsc – 21 głosów.

 1. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców – 20 głosów.

 1. Zakup 6-ciu słupków i tablic administracyjnych z nazwą “VII DWÓR” - 14 głosów.

 1. Pomoc bytowa dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie zawodów sportowych dzieci z Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków” ul. Michałowskiego – 12 głosów.

 1. Dofinansowanie festynu parafialnego – 9 głosów.

 1. Naprawa i koszty utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 – 7 głosów.

 1. Organizacja wigilii dla mieszkańców – 6 głosów.

 1. Konkurs dzielnicowy na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy” - 2 głosy.

 
 

------- *** ------
Otwórz zakładkę Budżet Obywatelski i zobacz - jakie projekty zostaną zrealizowane w 2017 roku dzięki oddanym głosom przez naszych mieszkańców.
 
W bieżącym roku z puli BO-2016 dla dzielnicy VII Dwór zostały zrealizowane projekty:
Ławki, kosze na śmieci przy ul. Abrahama - wartość 21 340,00 zł. - na które oddano 543 głosy,

Nowe miejsca postojowe (około 20-22 miejsca) przy ul. Abrahama 40 o wartości 92 565,00 zł. - na które oddano 431 głosy.

Kazimierz S

 
 

Będzie karuzela dla dzieci z naszej dzielnicy

Trzech chętnych na zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych

Zgodnie z założeniem inwestycji w sąsiedztwie zbiornika Jasień powstać ma plac zabaw i siłownia zewnętrzna, pojawią się też ławeczki, kosze na śmieci i stolik do gry w szachy. Przy zbiorniku Kolorowym i Srebrzysko również stanąć mają przyrządy do ćwiczeń i nowe ławki. Natomiast na placu zabaw przy ul. Michałowskiego pojawi się karuzela dla dzieci.
             Trzy firmy złożyły oferty w przetargu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych „Jasień”, „Kolorowy” i „Srebrzysko” w Gdańsku oraz na doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego.
 
 
 
 

- Gdańskie zbiorniki retencyjne pełnią nie tylko ważną rolę zabezpieczającą. Stały się również miejscem, wokół którego gdańszczanie chcą wypoczywać. I to aktywnie. Stąd idea, którą realizujemy już od dłuższego czasu, żeby sąsiedztwo zbiorników doposażać – czy to w ścieżki do biegania, czy w siłownie pod chmurką, czy place zabaw – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańsk

W przetargu oferty złożyły firmy:

 

BUILD Sp. zo.o. z Lipusza - 321.931,31 zł

FB-JELCZ Sp. z o.o. z Chwaszczyna - 378.295,96 zł

 
 

STARMAX z Bąkowa - 491.337,36 zł

Obecnie komisja przetargowa sprawdza oferty pod względem formalno-prawnym. Cała inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada 2016r.

Kazimierz Stencel

------- *** ------ 

 
 
 

Dzielnicę VII Dwór przyłączono do I Referat Straży Miejskiej Gdańsk–Przymorze ul. Gospody 19a.

 
 

Referat jest czynny codziennie w godzinach 07:00 – 15:00.

Kontakt telefoniczny z dyżurnym Straży Miejskiej Gd-Przymorze.

nr 58 556 32 30 oraz nr 58 553 47 60

Strażnicy Rejonowi;

Rejonowy Strażnik Miejski Dzielnicy VII Dwór - Katarzyna Bobowicz.

Rejonowy Strażnik Miejski z Oliwy - Wojciech Dębski.

Katarzyna Bobowicz zastępuje strażnika z Oliwy i odwrotnie Strażnik z Oliwy zastępuje K. Bobowicz.

Link do strony Straży Miejskiej Przymorze i można napisać do Straży;https://strazmiejska.gda.pl/twoja-dzielnica/vii-dwor/ 

info. Kazimierz Stencel

-------  ***  ------

 
 

 
 

Bezpłatne porady prawnedla Mieszkańców

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które ze względów finansowych, wieku lub sytuacji kryzysowej często mają ograniczony dostęp do tego typu usług. Zgodnie z zapisami ustawy, z porad będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat.

Ponadto, pomoc prawna adresowana jest do osób, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, weteranów, kombatantów, a także zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Warunkiem uzyskania porady będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnej porady prawnej oraz podpisanie odpowiedniego oświadczenia.

Gdzie zgłosić się po nieodpłatną poradę prawną?

Z nieodpłatnych porad prawnych Gdańszczanie skorzystać będą mogli w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro) w godzinach 8:30-17:00

ul. Elbląska 66 A 8:00:16:00.

Ponadto organizacje pozarządowe będą prowadzić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia 49 – czynne,

 - poniedziałki 13:00-18:00, - wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00.

Gdańsk Orunia (Dom Sąsiedzki) ul. Gościnna 14 - czynne

 - poniedziałki 16:00-20:00, - wtorki i czwartki 9:00-13:00, - środy 13:00-17:00, -

    - piątki 15:00-19:00.

Gdańsk Strzyża ul. Kisielewskiego 12 – czynne

 - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00

Gdańsk Śródmieście ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro) czynne

    - poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 16:00-20:00, - środy 11:30-15:30.

Od dnia 4.01.2016 r. szczegółowych informacji dotyczących nieodpłatnych porad prawnych udziela: Pani Monika Grochulska tel. 58/320-53-55.

-------  ***  -------

Zobacz przejazd tunelem pod Martwą Wisłą 6 kwietnia 2016, godz. 13:05 

 
 
 

=====================================================================
Powstał nowy plac z urządzeniami do ćwiczeń na terenie leśnym w Dzielnicy VII Dwór

W tej kwestii nowego placu do ćwiczeń na facebooku pojawiły się nieprawdziwe informacje i dlatego Mieszkańcom Dzielnicy VII Dwór należy przedstawienie rzetelnej prawdy. Na terenie należącym do Dzielnicy VII Dwór – działka nr 405/4 usytuowanej w obrębie nr 29 położona jest na przedłużeniu ul. Kiepury po drugiej stronie wyjścia z tunelu pod nasypem PKM – a leśną alejką prowadzącą do ul. Michałowskiego na VII Dworze. Od kilkudziesięciu lat, działka i wokół cały teren w tym dawny tor saneczkowy, był zaniedbywany i zarastał chaszczami i drzewami samosiejkami. (przykładowe poniżej zdjęcie z 15 sierpnia 2015 r).

Projekt placu do ćwiczeń na wolnym powietrzu opracowało i wykonało przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic w Gdańsku które wystąpiło do Rady Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o wyrażenie zgody na zagospodarowanie części tej działki na plac z urządzeniami do ćwiczeń dla mieszkańców Strzyży i VII Dworu oraz osób uprawiających jogging po lesie.

 
 

Radni Dzielnicy VII Dwór na III sesji w sierpniu 2015 r, większością jednego głosu podjęli uchwałę popierającą pomysł Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic i wyrazili zgodę na realizację tego projektu oraz podjęli stosowną uchwałę nr III/9/2015. Za głosowanie nad tą uchwałą, obecnie jedna z Radnych Dzielnicy VII Dwór straszy na facebooku - rozliczeniem tych Radnych, którzy głosowali za rozwojem i sportem. Następnie projekt został złożony przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic do Miasta Gdańska do konkursu na najlepszy plac zabaw i projekt ten wygrał. Za otrzymane z Miasta granty w wys. 50 tys. projekt na przełomie listopada i grudnia 2015r. został zrealizowany u uciesze Strzyżan i Dworzan. Radę Dzielnicy VII Dwór ani jej Mieszkańców nie kosztowało to nic, a za dobrą współpracę otrzymaliśmy jeden plac z urządzenia do ćwiczeń więcej. Zamontowane są tam urządzenia dla różnych grup wiekowych – od młodzieży szkolnej do Seniorów włącznie m.in. urządzenia do rehabilitacji rąk, tułowia, barków i nóg, oraz urządzenia gimnastyczne i wysiłkowe.

Aktualnie po obfitych deszczach jest trochę błota na dojściu pomiędzy urządzeniami, ale zasiano już trawę i jest kwestią czasu, jak teren powróci do normalności.

Oto zdjęcia placu i urządzeń ogólnodostępnych do ćwiczeń i rehabilitacji.Urządzenia z  bliska

 

Obecne władze Rady i Zarządu Dzielnicy VII Dwór, ściśle współpracują z BRG nad projektem w celu wykonania do końca 2017 r., na terenie gminnym w sercu naszej dzielnicy prawdziwego placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych z urządzeniami do ćwiczeń włącznie i placu rekreacyjnego dla naszych Seniorów z wiatami, oczkiem wodnym lub fonanną. 

 
 

==============================================================================

Podręczny wykaz telefonów alarmowych
i kontaktowych
  

 
 
Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego  112
         Straż Miejska    986
Straż Miejska - III Referat - Strażnik Rejonowy 583 477 839
Komisariat Policji na ul. Kaprów w Oliwie    585 211 422
Policja    997
                              Straż Pożarna   998
          Pogotowie Ratunkowe   999
     Pogotowie Energetyczne   991
      Pogotowie Ciepłownicze   993
             Pogotowie Gazowe   992
   Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne   994
       Pomoc Drogowa   981
iekawostkiNOWOŚĆ ; Jeżeli sprawca wyrzadzi Tobie szkodę i zbiegnie z miejsca kolizji lub wypadku kliknij na poniższy niebieski link a następnie pasek z napisem  "SPRAWDŹ OC DLA POJAZDU " i postępuj zgodnie ze wskazówkami a znajdziesz ubezpieczyciela OC komunikacyjnego sprawcy szkody

    https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page_afrLoop=734941298426324&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=xzgciqt3q_165

Zmieniły się przepisy o ubezpieczeniu OC właścicieli samochodów
W razie wypowiedzenia umowy firma ubezpieczeniowa będzie musiała zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia np. wypowiedzenia umowy czy odstąpienia od niej. W razie sprzedaży pojazdu, poprzedni właściciel nie musi już okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej, żeby dostać zwrot składki.11 lutego 2012r weszła w życie duża zmiana przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej. Obejmie właścicieli aut oraz rolników. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów oraz kontynuacji umów przez nowych właścicieli samochodów. Nowe 
przepisy będą stosowane wyłącznie do umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zawartych od soboty, tj. 11 lutego 2013 r. Jeżeli ktoś zawarł umowę przed tym dniem, wówczas będą stosowane do niej jeszcze przepisy dotychczasowe. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów ubezpieczenia OC. Od soboty firmy ubezpieczeniowe będą musiały wysłać ubezpieczonym, nie później niż na 14 dni przed końcem okresu rocznego okresu ubezpieczenia, informację o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i o jego warunkach. Muszą w niej podać m.in. propozycję wysokości składki i okoliczności, kiedy składka może się zmienić. W informacji musi też znaleźć się przypomnienie, że dotychczasową umowę można wypowiedzieć, oraz informacja, w jakiej formie, w jaki sposób oraz w jakim terminie można to zrobić.  Ten, kto z powodu automatycznego odnowienia dotychczasowej polisy, znajdzie się w sytuacji, że będzie miał "podwójne ubezpieczenie OC, będzie mógł wypowiedzieć tę umowę, która została automatycznie przedłużona.  Wypowiedziana w tym trybie umowa rozwiąże się już z dniem wypowiedzenia. 

ZOBACZ TAKŻE

- Ćwierć miliona aut bez ubezpieczenia
- OC będzie droższe
- Szpitalom wystarczy jedna polisa
- Ubezpieczyciel sfinansuje nam tylko oryginalne części?
- SN: Ubezpieczyciel musi zwrócić z OC sprawcy wydatki na auto zastępcze


Po to, żeby uniknąć automatycznego zawarcia nowej umowy i znalezienia się w sytuacji "podwójnego ubezpieczenia", wystarczy nadać na poczcie listem poleconym oświadczenie o rezygnacji z kolejnej umowy. Od 11 lutego wystarczy to zrobić nie później niż na jeden dzień przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia, bo wprowadzona zostaje zasada tzw. stempla pocztowego. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś prześle listem poleconym oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia OC, to decydująca będzie data nadania oświadczenia na poczcie, a nie - jak dotychczas - data doręczenia do firmy ubezpieczeniowej. Warto tylko pamiętać o zachowaniu dowodu nadania listu. 
Uwaga: zasada stempla pocztowego nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych do piątku, tj. do 10 lutego. Jeżeli więc ktoś chce zrezygnować z odnowienia takiej umowy, musi pamiętać o tym, że nie wystarczy terminowe nadanie przesyłki na poczcie - wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed upływem końca okresu ubezpieczenia. 

Nowością jest też to, że oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy będzie można składać agentowi ubezpieczeniowemu. Nie dotyczy to umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego 2012 r.  Kolejna ważna zmiana polega na tym, że nowy właściciel auta będzie mógł wypowiedzieć otrzymaną wraz z pojazdem umowę przez cały okres jej trwania. Jeżeli tak zrobi, to umowa zostanie rozwiązana natychmiast - z dniem jej wypowiedzenia, a nie - jak dotychczas - z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Wystarczy więc napisać np. "oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem...". Zmiana ta dotyczy nie tylko kupujących, ale też obdarowanych, spadkobierców, najemców.

Nowy właściciel auta, nawet jeśli przejmie umowę ubezpieczenia od sprzedającego auto i jej nie wypowie, musi pamiętać o tym, że nie będzie już ona - jak dotychczas - automatycznie odnowiona na mocy tzw. klauzuli prolongacyjnej. Ulegnie ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli więc nowy właściciel będzie chciał korzystać z ubezpieczenia w tej samej firmie ubezpieczeniowej, w której dotychczas było ubezpieczone auto, wówczas będzie musiał wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzednika i najpóźniej w tym samym dniu zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC. Tylko to zapewni mu ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

----- dworzanin -----

Inne

Urząd Miejski w Gdańsku
Ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
Centrala tel. : 58 323 60 
Informacja tel. : 58 323 60 30
(przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach
np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy,
zerwaniu trakcji tramwajowej itp.
Całodobowo tel. : 58 524 45 00
 

Dyżurny Inżynier Miasta (w skrócie DIM) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, DIM informuje osobę zgłaszającą do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji. Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia DIM natychmiast przekazuje odpowiednim służbom.
Dyżurny Inżynier Miasta przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod nr tel.: 58 52 44 500

 
 

----- *** -----

 
Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko ds. Nadzoru Ruchu
Tel. : 58 309 13 22
  
Mapa Porządku Miasta Gdańska
Pomocy Osobom Starszym
Tel. : 58 307 09 22; 58 308 95 91

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dla Osób z Choroba Alzheimera
Tel. : 58 351 46 80

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
Ul. Chmielna 54/57 ; 80-748 Gdańsk
Sekretariat tl. ; 58 764 73 02
Biuro Porad Obywatelskich
Ul. Pniewskiego 5/4 ; 80-246 Gdańsk
Tel. ; 58 520 38 28
80-543 Gdańsk Pl. Ks. Gustkowskiego 13
tel. ; 58 511 01 21, 58 511 01 22, 801 011 843
e-mail; centrum@cik.sos.pl     www.cik.sos.pl
=================================================================================
Informacje działaniach Prezydenta Miasta i Rady Miasta Gdańska - https://www.gdansk.pl/

==============================================================================
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
https://www.uw.gda.pl/index_pl.php

==============================================================================
Straż Miejska
Wszyscy mamy lepszy dostęp do Strażnika Rejonowego Dzielnicy VII Dwór, strony www,  bezpośredni nr telefonu lub e-meil, sprawdź ; https://www.strazmiejska.gda.pl/twoja-dzielnica/vii-dwor/

===========================================================================

 Historia z XIX wieku i dotyczy równie terenów obecnej Dzielnicy (dawniej Osiedla)-
https://www.staraoliwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=79:szperanie-w-historii&catid=4:historia&Itemid=7
 
 
 
 
 
===========================================================================================================
O zabytkowych dworach usytuowanych przy ul. Polankami i VII Dworze - https://www.visitgdansk-oliwa.com/index.php/Atrakcje-Gdansk-Oliwa/Polanki-i-dwory-oliwskie.html

===========================================================================================================

Portal poświęcony starym polskim zabytkom jak : Dwory ( w tym wszystkie Dwory oliwskie), Zamki, Pałace. Tu znajdzie się bardzo dużo ciekawych informacji i ilustracji potrzebnych m.in. do uzupełnienia edukacji dzieci i nie tylko. Portal godny uwagi –   https://www.polskiezabytki.pl/m/zabytki/
 

===========================================================================================================

 
 

------------ dworzanin  ----------

 

 

łacznie odwiedziło Informator - * 4783 odwiedzający * - zapraszam ponownie
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja